METEKSAN MATBAACILIK VE TEKNİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

METEKSAN MATBAACILIK VE TEKNİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

A. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak METEKSAN MATBAACILIK VE TEKNİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

ŞİRKET tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, resmî kurum temsilcileri ve çalışanları, iş ortakları ve tedarikçilerinden;

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, sağlık bilgisi, performans bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi kategorilerinde özel nitelikli kişisel veri ve kişisel veri (İkisi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.) toplanmaktadır.

Toplanan Kişisel verileriniz;

- ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

- Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve faydalar sunmak,

- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

- Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,

- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

- Siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim

-Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi ŞİRKET’e açıklamanıza konu olan ŞİRKET ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,

- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

- ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek

- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla işlenmektedir.

C. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer alan b) bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere;

- ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,

- Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

- Yurt dışı şirketlerine ve iştiraklerine,

- Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine aktarılmaktadır.

Ç. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, mağaza ve ŞİRKET genel müdürlük personeli, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

• Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

• Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,

• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,

• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,

• Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,

• Açık rızanızın bulunması

Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır.

D. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN'UN 11.MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Şahsen verilen veriler, insan kaynakları ve özlük işleri departmanları çalışanlarımız, web sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, web sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezle (cookies) vb aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Üniversiteler Mahallesi 1606 Cadde No8, 06800, Bilkent, ÇANKAYA / ANKARA adresine verebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı kvkk@meteksan.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı meteksan.matbaa@meteksan.hs03.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 KİŞİSEL BİLGİLER
Adı 
Soyadı 
Doğum Tarihi 
Doğum Yeri 
Cinsiyeti   Kadın     Erkek
Medeni Durumu   Evli     Bekar
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl 
İlçe 
Askerlik Bilgileri 
 Yaptı Sınıfı : Terhis Tarihi :
 Muaf Nedeni :
 Tecilli Tecil Tarihi :
 
Sürücü Belgesi :  Yok  Var Sınıfı:

 İLETİŞİM BİLGİLERİ

İkametgah Adresi 
Semt / İlçe 
İl 
Ev Telefon No. 
Mobil Telefon No. 
E-Posta Adresi 
Acil Durumlarda Ulaşılabilecek Yakınınızın
Adı ve Soyadı 
Yakınlık Derecesi 
Telefon Numarası 

 ÖĞRENİM BİLGİLERİ

    OKUL ADI   BÖLÜMÜ (varsa)   BİTİRME YILI
İlkokul      
İlköğretim Okulu / Ortaokul      
Lise / Meslek Lisesi      
Ön Lisans (2 Yıllık)      
Lisans      
Yüksek Lisans      
Doktora      

 İŞ DENEYİMİ (Lütfen En Son İş Yerinizden Başlayarak Geriye Doğru Sıralayınız)

İŞYERİ ADI   İŞ YERİNDEKİ ÜNVANI / MESLEĞİ   ÇALIŞMA SÜRESİ / TARİH ARALIĞI   AYRILIŞ NEDENİ
     
     
     
     
     

 AİLE BİLGİLERİ

    ADI SOYADI   ÖĞRENİM DURUMU   MESLEĞİ / İŞİ   HALEN HAYATTA MI?
Anne          Sağ     Vefat
Baba          Sağ     Vefat
Kardeş          Sağ     Vefat
         Sağ     Vefat
         Sağ     Vefat
         Sağ     Vefat
Çocuk          Sağ     Vefat
         Sağ     Vefat
         Sağ     Vefat

 ÖZÜR DURUM BİLGİLERİ (Bu Seçeneklere Uygun Durumunuz Varsa işaretleyiniz)

 Özürlü   Derecesi:%   Özür Oranını Belirten Rapor:  Var     Yok
 Eski Hükümlü   Nedeni:
 Terör Mağduru   Nedeni:

 YABANCI DİL BİLGİSİ

    İNGİLİZCE   ALMANCA   DİĞER:
Okuma  
 Çok İyi  İyi  Orta
 
 Çok İyi  İyi  Orta
 
 Çok İyi  İyi  Orta
Yazma  
 Çok İyi  İyi  Orta
 
 Çok İyi  İyi  Orta
 
 Çok İyi  İyi  Orta
Konuşma  
 Çok İyi  İyi  Orta
 
 Çok İyi  İyi  Orta
 
 Çok İyi  İyi  Orta

 EĞİTİM, SEMİNER, KURS VB. BİLGİSİ

KONUSU   VEREN KURULUŞ   TARİH / SÜRESİ   YERİ
     
     

 BİLGİSAYAR BİLGİSİ (Lütfen Bildiğiniz, Kullandığınız Ofis vb. Bilgisayar Programlarının İsimlerini ve Seviyesini Yazınız)
 VARSA ÖZEL MERAKLAR / HOBİLER (Lütfen İlgilendiğiniz, Yaptığınız Hobilerinizin Adını ve İlgilenme Boyutunu Yazınız

 REFERANSLAR (Lütfen 1. Derece Akrabalarınızı Yazmayınız)

Metaksan Matbaacılık A.Ş.'den
ADI SOYADI   ÇALIŞTIĞI BİRİM / MESLEĞİ   TELEFON NUMARASI
   
   
Metaksan Matbaacılık A.Ş. Dışından
ADI SOYADI   İŞ YERİNİN ADI / MESLEĞİ   TELEFON NUMARASI
   
   

 KİŞİSEL BEYANLAR / KABULLER

İşyerimizde Almak İstediğiniz Görev
İşyerimizden Talep Ettiğiniz Aylık Net Ücret
İşe Başlayabileceğiniz Tarih
Bu Formda Eksik Gördüğünüz Bilgi Varsa Lütfen Belirtiniz / Açıklayınız :
Meteksan A.Ş.'de Çalışan Akrabanız Varsa Adlarını Belirtiniz (Referans Yazdıklarınız Hariç) :

 Olası bir hizmet sözleşmesine esas teşkil etmek üzere işbu istek formunda vermiş olduğum tüm bilgilerin doğru olduğunu, verdiğim bilgilerin gerçeğe aykırı olması halinde hizmet sözleşmesinin herhangi bir tazminat ödenmeksizin ve derhal feshedilebileceğini, işe alınmam halinde şirketin yönetmeliklerinde belirtilen koşullara uygun olarak çalışacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. 12.7.2020

 Yenile

Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz

Kişisel verilerin korunması hakkındaki bilgilendirmeyi okudum. İşbu İş Başvuru Formunda şirketiniz ile paylaştığım kişisel verilerimin iş başvurumun değerlendirilmesi ve bu amaçla kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin şirketiniz tarafından yapılmasına açıkça rıza gösteriyorum.


Meteksan Matbaacılık ve Teknik Sanayi Ticaret A.Ş.
Beytepe Köyü Yolu No:3 06800 Çankaya / Ankara TÜRKİYE
Telefon : +90 312 266 44 10
Faks : +90 312 266 41 50
E-Posta info@meteksan.com.tr
Tüm Hakları Saklıdır © 2020