A. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

1. KAPSAM

İşbu Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası (Politika), çalışanlarımız, müşterilerimiz, web sitesi ziyaretçilerimiz ve kişisel verilerini şirketimizle paylaşan diğer üçüncü kişileri kapsamaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

A. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir.

B. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Internet sitemizde detaylı olarak kurumsal bilgileri yayınlanan Meteksan Matbaacılık ve Teknik Sanayi Ticaret A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Meteksan Matbaacılık ve Teknik Sanayi Ticaret A.Ş., bu Politikada belirlenen amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak ihtiyaç duyacağı kişisel verilerinizi toplayacaktır.

C. Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenebilecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Meteksan Matbaacılık ve Teknik Sanayi Ticaret A.Ş olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

D. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Personelimizin özlük işlemlerini yapabilmek, ücretlerini ödeyebilmek, iş başvurularını değerlendirebilmek, "Kapsam" kısmında yer alan taraflarla imzaladığımız sözleşmeleri ifa edebilmek, sunduğumuz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunabilmek, müşteri portföyümüzü ve web sitesi ziyaretçilerimizi analiz edebilmek ve arşivlemek amaçlarıyla bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

E. Kişisel Verilerinizi Aktarabileceğimiz Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; bankalar, sigorta ve emeklilik şirketleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veren şirketler ve bunların yurt içi veye yurt dışı hissedarları, iştirakleri ve kontrol sahibi üçüncü kişiler, Kolluk Kuvvetleri, İç İşleri Bakanlığı, vallilikler, diğer resmi merci ve kurumlar, bağlı bulunduğumuz Bilkent Holding A.Ş, Bilkent Holding A.Ş’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, bağlı şirketleri, Meteksan Matbaacılık ve Teknik Sanayi Ticaret A.Ş olarak hissedarı olduğumuz şirketler ve Bilkent Holding ve şirketimiz iştirakleri olmak üzere ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi / yurt dışı kuruluşlar ile ilgili diğer aracılardır.

F. Kişisel Verileriniz nasıl toplanmaktadır?

Şahsen verilen veriler, insan kaynakları ve özlük işleri departmanları çalışanlarımız, web sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, web sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezle (cookies) vb aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

G. Kişisel Verilerin Saklanması

Mevzuat gereğince daha uzun bir saklama süresinin gerekli kılınmadığı ya da buna izin verilmediği takdirde kişisel bilgilerinizi, burada özetlenen amaçları yerine getirmek üzere gerekli olan süre boyunca saklayacağız ve sonra Kanuna uygun şekilde sileceğiz, yok edeceğiz veya anonim hale getireceğiz.

H. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz:

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

B. GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Bu beyan Meteksan Matbaacılık ve Teknik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin gizlilik ve güvenlik politikasını içerir.

Meteksan Matbaacılık ve Teknik Sanayi Ticaret A.Ş. olarak önceliklerimizden biri de kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamaktır.

Bilgilerinizin güvenliği bizim için öncelik taşımakta ve yasalara uygun olarak korunmaktadır.

* Meteksan Matbaacılık ve Teknik Sanayi A.Ş. tarafından Kullanıcılardan/Müşterilerden kredi kartı bilgisi toplanmamaktadır.

* Internet Sitemizin ve Uygulamalarımızın diğer web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelerin gizlilik, güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; sitemizden reklam, banner, içerik görmek amacıyla veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan sitemiz sorumlu değildir.

Çerezler ve Diğer Teknolojiler

Meteksan Matbaacılık ve Teknik Sanayi Ticaret A.Ş. Internet Siteleri ve Uygulamaları, çerezleri ve diğer teknolojileri (kısaca “çerezler” ) kullanabilir.

Çerezler bir web sunucusu tarafından sabit diskinize taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan ufak metin dosyalarıdır.

Çerezler, Müşteri/Kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olur; Internet Sitemizin kullanımı ve ziyaret verileri ile ilgili bilgi verir, sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.

Çerezler, Müşteriler/Kullanıcılar Internet Sitesini ya da Uygulamayı kullanırken, müşterilerin kişisel bilgilerini hatırlamak için de kullanırlar.

Böylece Internet Sitemizi ve Uygulamayı kullanımınız kolaylaşır, kişiye özel hizmet sunabiliriz.

Çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız kullandığınız web tarayıcı ve mobil cihaz üzerinden gereken ayarları yapabilirsiniz.

Bazı bilgileri otomatik olarak toplarız ve bunları günlük dosyalarında saklarız.

Bu bilgiler İnternet Protokolü (IP) adreslerini, tarayıcı türünü ve dilini, İnternet servis sağlayıcısını (ISP), başvuran ve çıkış internet sitelerini ve uygulamalarını, işletim sistemini, tarih/zaman damgasını ve tıklama dizisi verilerini içerir.

Bu bilgileri, eğilimleri anlamak ve analiz etmek, siteyi yönetmek, sitedeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi edinmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplamak için kullanırız.

Bu Politikada yer alan hükümler Meteksan Matbaacılık ve Teknik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından gerek görüldüğü taktirde mevzuat hükümlerine uygun olarak Internet Sitesinde yayınlanmak suretiyle değiştirebilir.

İşbu hükümlerinden herhangi birisinin değişmesi halinde ilgili değişiklikler, değişikliğin yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Bu Politikayı kabul edip etmemekte ve tamamen kendi takdirinize göre kişisel bilgilerinizi verip vermemekte serbestsiniz,

Lütfen, Internet Sitemizi, uygulamalarımızı ve/veya hizmetlerimizi kullanmakla bu Politikayı kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız.

 KİŞİSEL BİLGİLER
Adı 
Soyadı 
Doğum Tarihi 
Doğum Yeri 
Cinsiyeti   Kadın     Erkek
Medeni Durumu   Evli     Bekar
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl 
İlçe 
Askerlik Bilgileri 
 Yaptı Sınıfı : Terhis Tarihi :
 Muaf Nedeni :
 Tecilli Tecil Tarihi :
 
Sürücü Belgesi :  Yok  Var Sınıfı:

 İLETİŞİM BİLGİLERİ

İkametgah Adresi 
Semt / İlçe 
İl 
Ev Telefon No. 
Mobil Telefon No. 
E-Posta Adresi 
Acil Durumlarda Ulaşılabilecek Yakınınızın
Adı ve Soyadı 
Yakınlık Derecesi 
Telefon Numarası 

 ÖĞRENİM BİLGİLERİ

    OKUL ADI   BÖLÜMÜ (varsa)   BİTİRME YILI
İlkokul      
İlköğretim Okulu / Ortaokul      
Lise / Meslek Lisesi      
Ön Lisans (2 Yıllık)      
Lisans      
Yüksek Lisans      
Doktora      

 İŞ DENEYİMİ (Lütfen En Son İş Yerinizden Başlayarak Geriye Doğru Sıralayınız)

İŞYERİ ADI   İŞ YERİNDEKİ ÜNVANI / MESLEĞİ   ÇALIŞMA SÜRESİ / TARİH ARALIĞI   AYRILIŞ NEDENİ
     
     
     
     
     

 AİLE BİLGİLERİ

    ADI SOYADI   ÖĞRENİM DURUMU   MESLEĞİ / İŞİ   HALEN HAYATTA MI?
Anne          Sağ     Vefat
Baba          Sağ     Vefat
Kardeş          Sağ     Vefat
         Sağ     Vefat
         Sağ     Vefat
         Sağ     Vefat
Çocuk          Sağ     Vefat
         Sağ     Vefat
         Sağ     Vefat

 ÖZÜR DURUM BİLGİLERİ (Bu Seçeneklere Uygun Durumunuz Varsa işaretleyiniz)

 Özürlü   Derecesi:%   Özür Oranını Belirten Rapor:  Var     Yok
 Eski Hükümlü   Nedeni:
 Terör Mağduru   Nedeni:

 YABANCI DİL BİLGİSİ

    İNGİLİZCE   ALMANCA   DİĞER:
Okuma  
 Çok İyi  İyi  Orta
 
 Çok İyi  İyi  Orta
 
 Çok İyi  İyi  Orta
Yazma  
 Çok İyi  İyi  Orta
 
 Çok İyi  İyi  Orta
 
 Çok İyi  İyi  Orta
Konuşma  
 Çok İyi  İyi  Orta
 
 Çok İyi  İyi  Orta
 
 Çok İyi  İyi  Orta

 EĞİTİM, SEMİNER, KURS VB. BİLGİSİ

KONUSU   VEREN KURULUŞ   TARİH / SÜRESİ   YERİ
     
     

 BİLGİSAYAR BİLGİSİ (Lütfen Bildiğiniz, Kullandığınız Ofis vb. Bilgisayar Programlarının İsimlerini ve Seviyesini Yazınız)
 VARSA ÖZEL MERAKLAR / HOBİLER (Lütfen İlgilendiğiniz, Yaptığınız Hobilerinizin Adını ve İlgilenme Boyutunu Yazınız

 REFERANSLAR (Lütfen 1. Derece Akrabalarınızı Yazmayınız)

Metaksan Matbaacılık A.Ş.'den
ADI SOYADI   ÇALIŞTIĞI BİRİM / MESLEĞİ   TELEFON NUMARASI
   
   
Metaksan Matbaacılık A.Ş. Dışından
ADI SOYADI   İŞ YERİNİN ADI / MESLEĞİ   TELEFON NUMARASI
   
   

 KİŞİSEL BEYANLAR / KABULLER

İşyerimizde Almak İstediğiniz Görev
İşyerimizden Talep Ettiğiniz Aylık Net Ücret
İşe Başlayabileceğiniz Tarih
Bu Formda Eksik Gördüğünüz Bilgi Varsa Lütfen Belirtiniz / Açıklayınız :
Meteksan A.Ş.'de Çalışan Akrabanız Varsa Adlarını Belirtiniz (Referans Yazdıklarınız Hariç) :

 Olası bir hizmet sözleşmesine esas teşkil etmek üzere işbu istek formunda vermiş olduğum tüm bilgilerin doğru olduğunu, verdiğim bilgilerin gerçeğe aykırı olması halinde hizmet sözleşmesinin herhangi bir tazminat ödenmeksizin ve derhal feshedilebileceğini, işe alınmam halinde şirketin yönetmeliklerinde belirtilen koşullara uygun olarak çalışacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. 17.1.2020

 Yenile

Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz

Kişisel verilerin korunması hakkındaki bilgilendirmeyi okudum. İşbu İş Başvuru Formunda şirketiniz ile paylaştığım kişisel verilerimin iş başvurumun değerlendirilmesi ve bu amaçla kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin şirketiniz tarafından yapılmasına açıkça rıza gösteriyorum.


Meteksan Matbaacılık ve Teknik Sanayi Ticaret A.Ş.
Beytepe Köyü Yolu No:3 06800 Çankaya / Ankara TÜRKİYE
Telefon : +90 312 266 44 10
Faks : +90 312 266 41 50
E-Posta info@meteksan.com.tr
Tüm Hakları Saklıdır © 2020